4 سال سابقه حضور در بازار های مالی بخصوص بازار ارز دیجیتال

2 سال سابقه تدریس حضوری و غیر حضوری ارز دیجیتال